Autopoťahy pre každé auto

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 • Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká na základe elektronických objednávok zasielaných prostredníctvom webu www.potahynamieru.sk, e-mailom alebo telefonicky.

 • Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti: 

 

 • Objednávka na firmu:

• Názov firmy

 • Sídlo firmy ( zapísané v obchodnom registri )

 • ICO, DIC ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť

 • Meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku

 • Popis produktu

 • Množstvo

 • Telefón kupujúceho

 • Email

 • Adresu pre doručenie produktu

 • Fotodokumentácia sedadiel

 

 • Objednávka na fyzickú osobu :

 • Meno a priezvisko kupujúceho

 • Popis produktu

 • Množstvo

 • Telefón kupujúceho

 • Email

 • Adresu pre doručenie produktu

 • Fotodokumentácia sedadiel

 

 

2. Overenie objednávky

 

 • Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov, termín doručenia, spôsob platby a cenu. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. V prípade, že kupujúci nezašle fotodokumentáciu sedadiel je zodpovedný za ich správnu špecifikáciu.

 

3. Platobné podmienky

 

 • Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, ktorá je zasielaná spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

 

 • V objednávkovom formulári si kupujúci vyberie jeden z ponúkaných spôsobov platby. Transakcia sa uskutoční v jednotlivých prípadoch nasledovne

 • Zálohová platba prevodom na účet ( pred expedíciou tovaru )

 • Kupujúci uhradí na účet spoločnosti Vlček Milan-VMTOP . uvedenú čiastku z ceny tovaru, ktorá je uvedená pri overení objednávky predávajúcim. Ako variabilný symbol uvedte číslo svojej faktúry ktorá je zasielaná elektronicky spolu s overením objednávky. Napríklad :Faktúra číslo 236/2010 má variabilný symbol 2362010.

 • Objednaný tovar bude expedovaný do 10 - 20 pracovných dní po pripísaní platby na účet predávajúceho. Konkrétna dodacia lehota závisí od technologického spracovania objednaných produktov a objemu objednávok vo výrobe.

 • Platba dobierkou ( pri preberaní tovaru )

• Predávajúci na základe prijatej zálohovej platby vyexpeduje kupujúcemu objednaný tovar do 3 pracovných dní cez prepravnú firmu. Kupujúci zaplatí dohodnutý rozdiel sumy z kúpnej ceny pri doručení zásielky dopravcovi / na dobierku

•Zálohová platba prijatá predávajúcim slúži ako zábezpeka predávajúceho pred neoprávneným zrušením záväznej objednávky z rozličných dôvodov ako sú napríklad autohavária, odcudzenie automobilu , predaj automobilu, jeho poškodenie alebo podobne za ktoré predávajúci nemôže a nevie ich ovplyvniť. V tomto prípade je zálohová platba nevratná. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za prevedené práce doposiaľ ak zálohová platba na tieto nestačí / postrihanie drahšieho materiálu, predpríprava v šicej dielni , vyšívanie rôznej reklamy do dielcov poťahov, prípadne započaté šitie atd./ a kupujúci je povinný ju v plnej výške uhradiť. 

 

 

4. Doručenie tovaru

 

 • Poťahy doručujeme cez zmluvnú prepravnú firmu. Cenu prepravy hradí kupujúci. V cene prepravy nie je zahrnuté aj druhé doručenie po neúspešnom prvom doručení balíka,

 V deň expedície tovaru je kupujúcemu zasielaný informačný email o doručení zásielky. Poťahy doručujeme na dobierku.

 • Distribúcia tuzemských balíkov  je do 10 dni. Distribúcia balíkov do Českej republiky je podľa dohody .

 • V prípade akéhokoľvek poškodenia balíka je potrebné spísať pri doručení balíka zápisnicu o škodovej udalosti s prepravcom firmy, kde je potrebné uviesť číslo balíka, priložiť doklady o obsahu balíka a popis škody. Kupujúci je povinný škodové oznámenie zaslať hneď ako bolo spísané na email: kontakt@potahynamieru.sk. Oprávnený škodový nárok vzniká v prípade, ak sa v deň doručenia nahlási škodová udalosť.

 

 • USTANOVENIE O SPOTREBITELSKYCH ZMLUVACH, paragraf 52 občianskeho zákonníka.

 

 

5. Záruka

 

 • Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 2 roky odo dna predaja. Výrobca neručí za vady spôsobené neodbornou montážou, nedodržaním návodu na montáž a za vady spôsobené nadmernou záťažou.

 

 

6. Reklamačné podmienky

 

 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u firmy Milan Vlček-VMTOP. Tovar zakúpený u autorizovaného predajcu je možné reklamovať iba u predajcu kde bol zakúpený.

 • Reklamovaný používaný tovar musí byť ošetrený tepovaním. Spolu s reklamovaným tovarom je zasielaný vypísaný reklamačný protokol s fotodokumentáciou na email:  kontakt@potahynamieru.sk alebo Tel. +421 911 80 90 55

 • Pri všetkých typov reklamácií a pri reklamovaní nesprávneho strihu autopoťahu, alebo nezhody tovaru s objednávkovým tlačivom kupujúci kontaktuje predajcu. Ako podklad pre posúdenie nesprávneho strihu, alebo závady strihu ( nezhodnosti strihu so sedadlami klienta ) je potrebné vyhotoviť fotky nasledovne :

 • Fotodokumentácia pôvodných sedadiel bez poťahu

 • Fotodokumentácia pôvodných sedadiel s natiahnutým autopoťahom

 • Fotodokumentácia reklamovanej časti poťahu - detail nezhody

 • Reklamovaný tovaru musí byť riadne zabalený v kartónovom obale primeranej veľkosti, aby nedošlo manipuláciou k jeho poškodeniu počas prepravy 

 • Nárok na uplatnenie práv zákazníkom do 30 dní od doručenia objednávky :

 • Vada šitia

 • Nesúhlas s pôvodnou objednávkou

 • Nesprávna špecifikácia 

 • Nárok na uplatnenie práv zákazníkom v záručnej dobe nejde uplatniť v nasledovných prípadoch :

 • Reklamácia bola uplatnená po uplynutí záručnej doby

 • S tovarom bolo zaobchádzané neodborne

 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením

 • Tovar je znečistený

 

7. Náklady reklamačného konania

 

 • V prípade oprávnenej a potvrdenej reklamácie predávajúcim dopravu reklamovaného tovaru zabezpečuje predajca.

 • V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady spojené s vybavením služby zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 • V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci je povinný závadu opraviť, alebo vymeniť vadný výrobok alebo jeho časť za nový v lehote 5 dní, max. 30 dní.

 • Plynutie reklamačnej doby začína plynúť dňom vyzdvihnutia reklamovaného tovaru prepravnou firmou.

 

 

8. Záverečné ustanovenia

 

 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí.

 

 

 

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I.

Základné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Milan Vlček VMTOP, Hliny 1411/3, Považská Bystrica, IČO 43 105 670 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2.   Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

0911 80 90 55

3.   Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4.   Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: kontakt@potahynamieru.sk, 0911 80 90 55

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.   Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.   Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

·         plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

·         oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

·         Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2.   Účelom spracovania osobných údajov je

·         vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

·         zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.   Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

·         po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

·         po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.   Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.   Príjemcovia osobných údajov sú osoby

·         Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

·         zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

·         zaisťujúce marketingové služby.

2.   Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

1.   Za podmienok stanovených v Zákone máte

·         právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

·         právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

·         právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

·         právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

·         právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

·         právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.   Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.   Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá a zálohy.

3.   Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.   S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.   Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.